Лекция 1. Информационные технологии в организации автоматизированных рабочих мест в медицине. Основы информационных технологий. Правовые аспекты развития ИКТ.

Лекция 2. Аппаратное и программное обеспечение ПК. Основные и дополнительные устройства. ИКТ в решении медицинских задач. Программное обеспечение. ОС.

Лекция 3. Основные этапы решения задач на компьютерах. Алгоритмизация и языки программирования, направленные на решение медицинских задач.

Лекция 4. Информационная технология автоматизации офиса в медицине. Компьютерная обработка медицинских данных. Программные средства при создании мультимедийных приложений в медицине.

Лекция 5. HTML файлы, их создание и работа над ними.

Лекция 6. Элементы математической статистики.

Лекция 7. База данных. Microsoft Аccess.

Лекция 8. Телекоммуникационные системы. Телемедицина. Электронное и дистанционное образование в медицине. Электронный документооборот. Работа в сетях. Информационная безопасность. Вирусы и антивирусы.

1-ma’ruza. Tibbiyotda ishchi o’rinlarni tashkillashtirishda va tibbiy masalalarni yechishda AKT. Axborot texnologiyalari asoslari. AKT rivojlanishining huquqiy asoslari. Axborot haqida tushuncha.

2-ma’ruza. Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti. Asosiy va qo‘shimcha qurilmalar. Tibbiyot masalalarini yechishda kommunikatsion texnologiyalar. Dasturiy ta’minot.

3-ma’ruza. Kompyuterda masala yechish bosqichlari. Algoritmlash va tibbiyotda masalalarni yechishda ob’ektga qaratilgan dasturlash tillari.

4-ma’ruza. Tibbiyotda ishchi o‘rinlarni avtomatlashtirishda axborot texnologiyalari. Matnli axborotni qayta ishlash texnologiyasi. Tibbiyot ma’lumotlarini kompyuter yordamida tahlil qilish. Tibbiyotda multimedia ilovalarini yaratish dasturiy vositalari.

5-ma’ruza. Web-saytlar yaratishga yo‘naltirilgan dasturiy ta’minot.

6-ma’ruza. Matematik statistika elementlari. Tibbiy natijalarning statistik tahlili. Ma’lumotlarning korrelyatsion-regression analizi. Modellashtirish. Modellashtirishning tibbiyotda qo‘llanilishi.

7-ma’ruza. Axborotni saqlash, saralash va qidirish tizimlari. Tibbiyot axborot tizimlari. Mutaxassis shifokorning ma’lumotlar bazasini boshqaruvchi tizimlar. Microsoft Access dasturiy ta’minotidan foydalanish.

8-ma’ruza. Telekommunikatsion tarmoqlarda ishlash tizimlari. Elektron va masofaviy ta’lim. Elektron darsliklar yaratish asoslari. Assisted Learning sohasida qo‘shimcha IT ta’limning o‘rni va qo‘llanilishi. Teletibbiyot asoslari. Sog‘liqni saqlash tizimidagi integratsiya. Elektron hujjat almashinuvi. Kompyuter tarmoqlari va ularda ishlash. Axborot havfsizligi. Viruslar va antiviruslar. Kompyuter tarmoqlari xavfsizligi.